Wet Goed Verhuurderschap

De Gemeente Eindhoven heeft meer te zeggen over jouw woongenot!

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Deze wet breidt de bevoegdheden van gemeenten uit om huurders te beschermen tegen ongewenste situaties bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door het instellen van een standaard voor goed verhuurderschap krijgen gemeenten de mogelijkheid om actief toezicht te houden op de kwaliteit van verhuurderschap.

Er wordt een nationale basisnorm voor goed verhuurderschap geïntroduceerd in de vorm van algemene regels. Deze normen richten zich op het gedrag dat redelijkerwijs verwacht mag worden van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars ten opzichte van woningzoekenden en huurders.

De Wet Goed Verhuurderschap kent deze normoverschrijdingen

  • Verhuurder onthoudt zich van iedere vorm van ongerechtvaardigde discriminatie
  • Verhuurder onthoudt zich van iedere vorm van intimidatie
  • De waarborgsom is maximaal tweemaal de kale huurprijs
  • De huurovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd
  • Verhuurder heeft een informatieverplichting over de rechten en plichten van de huurder
  • Verhuurder brengt alleen servicekosten in rekening zoals opgenomen art. 7:259 en 7:261 BW
  • Verbod op dubbele bemiddelingskosten

Het Huurteam Eindhoven staat klaar om je, kosteloos, te ondersteunen bij het opstellen van een melding voor de Gemeente Eindhoven. Neem contact met ons op en geef aan welke vorm van normoverschrijding er plaatsvindt, zodat wij je doeltreffend kunnen ondersteunen.

Wil je zelf melding maken bij de Gemeente? Dat kan! Neem contact op met het Meldpunt Goed verhuurderschap Eindhoven.