Privacyverklaring

Privacyverklaring Huurteam Eindhoven

Huurteam Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.huurteameindhoven.nl – info@huurteameindhoven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huurteam Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huurteameindhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huurteam Eindhoven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten bij je af te leveren;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;

Geautomatiseerde besluitvorming

Huurteam Eindhoven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huurteam Eindhoven) tussen zit.

Huurteam Eindhoven gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Huurteam Registratiesysteem/Database: Huurteam Eindhoven gebruikt dit systeem ten behoeve van het onderhouden van contact met cliënten en het informeren van cliënten over de voortgang van de gevraagde ondersteuning.

Wanneer cliënten van Huurteam Eindhoven geen gegevens verstrekken kan Huurteam Eindhoven geen ondersteuning bieden. Het is cliënten niet verplicht gegevens te verstrekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huurteam Eindhoven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor alle gegevens welke door cliënten aan Huurteam Eindhoven worden verstrekt. De reden hiervoor is dat Huurteam Eindhoven de cliënten gedurende deze periode blijvend van advies en ondersteuning kan blijven voorzien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huurteam Eindhoven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Huurteam Eindhoven verstrekt enkel zeer beperkte gegevens aan de Gemeente Eindhoven. De reden voor het verstrekken van de anonieme gegevens is ten behoeve van het gezamenlijke doel van Huurteam Eindhoven en Gemeente Eindhoven: Bestrijding van misstanden op de particuliere woningmarkt in Eindhoven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huurteam Eindhoven gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens aanleveren, inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huurteam Eindhoven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huurteameindhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Huurteam Eindhoven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bij het aanleveren van persoonsgegevens via stukken vragen wij om gevoelige of ernstig gevoelige persoonsgegevens te verwijderen. Wij gebruiken deze niet en hebben ook geen doel om deze te bewaren. Dit kan gedaan worden door deze te verwijderen via een extern programma of door informatie ‘zwart’ te maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huurteam Eindhoven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huurteameindhoven.nl